#651
Okudo mellow asagi
195-67-23mm
$345
 FREE SHIPPPING
#1138
Okudo combo tomae
194-71-20
$225  
FREE SHIPPPING
#1113 Okudo nakado asagi
197-70-20mm
$260 FREE SHIPPING
#446
Ozaki tomae pre-finisher
187-70-20mm
$260  
FREE SHIPPING
#652
OkudoTomae
196-73-20mm
$350  
Free Shipping

#603
Okudo hibred tomae
193-72-18mm
$350  FREE SHIPPING
SOLD


#1143
Okudo asgi
195-71-16mm
$340 SOLD


#549
Okudo transistion asagi
195-71-17mm
$145 SOLD  
 Modest Shipping

#1127
Okudo figured asagi
192-69-18mm
$275
  SOLD
FREE SHIPPING


#551
Nakayama Asagi
188-70-18mm
$350 SOLD

#1149
Oozuku hard tomae
192-65/70-16/20mm
$180 Modest Shipping
SOLD


#1111
Shobudani mizu gray/blue
172-69-18mm
$250
FREE SHIPPING
SOLD
#550
Okudo asagi tomae
195-70-15mm
$225
FREE SHIPPING
   
Simple Razor Hone Stones
#608
Nakayama Asagi
Tomae
194-70-18mm
SOLD
FREE SHIPPING

#360 Pre-Finisher
Ohira renge suita
SOLD
Free shipping

#278
Shobudani
173-72-18mm
SOLD
#382
Okudo asagi
197-68-16mm
$280
#815
Okudo
182-64-18mm
SOLD
#619
Okudo mizu
194-72-18mm
SOLD
#610
OkudoTomae
197-68-17mm
#1134
Ozaki asagi
198-41-15mm
SOLD
#198
Okudo asagi
195-72-20mm
SOLD
TheJapanStone
Okudo suita kamisori toishi#426
Ozaki kiita

Kamisori toishi
#539
SO;D
ohira suita awasedoKamisori toishi
#411
SOLD
Okudo kamisori toishi stone

Kamisori
toishi #457
SOLD
Nakayama akapin kamisori sharpening stone

#138
Sold
Nakayama gousa stone yamashiro#96
#375
Okudo tomae
195-70-25mm
SOLD
FREE SHIPPING

#361
Shobudani suita wi
197-70-16mm
SOLD
FREE SHIPPING

#634
Okudo asagi
195-72-12mm
$180
SOLD

#623
Okudo green/blue
192-72-18mm
SOLD
FREE SHIPPING

#360 Pre-Finisher
Ohira renge suita
SOLD
Free shipping

SOLD

#343
Okudo hard gray
tomae
197-71-17mm
SOLD

#614
Okudo  tomae
197- x14mm
SOLD

#627
Okudo asagi
193-71-16mm
SOLD

#384
Ozuko gray gousa
195-59-20mm
SOLD


SOLD

#3801
Okudo Asagi Tomae
195-70-17 to 12mm
thick
SOLD
FREE SHIPPING

#143
Ozuko green/blue asagi
197-72-15mm
SOLD
FREE SHIPPING

#625
Okudo figured asagi
195-71-17mm
SOLD


#632
Okudo double sided stone
192-72-18mm
SOLD

#1115
Umegahata  Asagi Tomae
197-71-20mm thick
SOLD

#1120
Okudo figured asagi
196-71-18mm
SOLD

#345
Okudo  Asagi Tomae
194-70-19mm thick
SOLD
#1129
Okudo  Tomae
194-69-20mm
thick
SOLD
#1133
Shobudani tomae
195-70-18mm
Okudo tomae
197-71-20mm
SOLD
#286
Shobudani asagi
198-60-20mm
$240 SOLD
#719
Okudo mizu  
asagi
195-70-20mm
SOLD
ozaki gousa kamisori toishi stone
#442
Ozaki gousa
182-64-18mm
SOLD
#609
Okudo light asagi
195-71-15mm
Gone
FREE SHIPPING
#623
Okudo green
asagi
192-72-18mm
SOLD
#337
Okudo green
asagi
SOLD
 
#818
Okudo tomae
197-69-20mm
SOLD
#392
Shobudani
195-72-17mm
SOLD
#435
Ozaki asagi
193-75-26mm
$350
#291
OkudoTomae
195-72-16mm
SOLD
#361
Shobudani suita
197-70-16mm
$200  SOLD
#210
Okudo  asagi
197-71-20mm
$350  SOLD  
#347
Shobudani
196-70-18mm
$325  SOLD
#647
Home now and currently
shipping stones, new
fresh stock coming as best
and quickly as I can.